06/06/2006
 

Đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai - tỉnh Tây Ninh: Bình đẳng giới là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển con người

 

Hiện nay, mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược phát triển con người, trong vấn đề xây dựng đất nước. Chủ trương này cũng đă được xác định ngay từ những năm đầu thành lập nước và tiếp tục được khẳng định qua các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Bình đẳng giới cũng đã được ghi nhận trong các hiến pháp, từ Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 đồng thời cũng đă được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu về bình đẳng giớiđạt được trong hơn 60 năm qua vẫn còn những tồn tại. Đó là nhiều phong tục lạc hậu, tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ là những cản trở cho việc thực hiện các quy định của Pháp luật về bình đẳng giới, cản trở sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống, xă hội. Một số quy định về bình đẳng giới hiện nay đang nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau, thiếu tính hệ thống, thiếu những quy định chặt chẽ và cụ thể để có thể thực hiện trong thực tế. Đặc biệt là những đánh giá, giám sát việc tổ chức thực hiện bình đẳng giới thiếu những quy định, quy phạm pháp luật cũng như những biện pháp chế tài khi có những vi phạm về bình đẳng giới.


Dự án Luật Bình đẳng giới đă thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hoá một bước quyền bình đẳng nam, nữ trong Hiến pháp. Toàn bộ các chương, điều của Dự án luật đă thể hiện được tinh thần pháp điển hoá các quy định về bình đẳng giới trong hệ thống pháp luật hiện nay. Đặc biệt, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xă hội, an ninh và quốc phòng, Dự án Luật bình đẳng giới cũng đă xác định rõ các lĩnh vực khác nhau cần được các quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý điều chỉnh, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và tính thống nhất trong quá trình thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video