06/06/2006
 

Đại biểu Dương Kim Anh - tỉnh Trà Vinh: Quy định tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, người lao động như nhau là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

Việc quy định tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức và người lao động nam, nữ như nhau, như vậy phù hợp với khái niệm bình đẳng giới, vì bình đẳng giới là việc nam, nữ có quyền, nhiệm vụ, cơ hội và được hưởng lợi ích như nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đó là xét về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, năng lực làm việc và lãnh đạo của nữ đang dần đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Mặt khác, những đóng góp của phụ nữ vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong những năm qua được Đảng và Nhà nước đánh giá cao.

 

Điều kiện đời sống kinh tế ngày càng được nâng lên, các dịch vụ thiết bị phục vụ hàng ngày cho sinh hoạt gia đình thuận lợi, giải phóng sức lao động của phụ nữ rất nhiều. Điều kiện y tế chăm sóc cho phụ nữ và trẻ em ngày càng tốt hơn, sức khoẻ của phụ nữ cũng ngày càng được nâng lên, tuổi thọ cao hơn nam giới.

 

Những điều kiện đó giúp phụ nữ có thời gian rảnh rỗi tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị, ngày càng tự khẳng định vai trò vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà. Việc từ trước đến nay quy định tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, người lao động nữ trước nam 5 tuổi, cũng có thể là biện pháp tạm thời đặc biệt, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước và điều kiện hoàn cảnh của phụ nữ Việt Nam. Nhưng nếu là biện pháp tạm thời thì chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, rất tiếc là quy định này kéo dài quá lâu nên cũng ảnh hưởng đến bình đẳng về lợi ích.

 

Tuy nhiên, không phải tất cả cán bộ, công chức và người lao động nữ đều có nguyện vọng nghỉ hưu ở tuổi 60. Nếu Luật Bình đẳng giới quy định tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức và người lao động nam, nữ như nhau thì phải quy định cán bộ, công chức cả nam và nữ nếu có nguyện có quyền nghỉ sớm hơn từ 1 đến 5 năm, không bị trừ phần trăm lương hưu do nghỉ trước tuổi.


TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video