42,5% ứng cử viên ĐBQH do các cơ quan, tổ chức của Hà Nội giới thiệu là nữ

16/03/2016
Đến 17 giờ ngày 13/3/2016, Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ của ứng cử viên ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng số người nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH là 87 người gồm 40 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 47 người tự ứng cử. Số người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Thành phố là 205 người, trong đó có 196 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử, 9 người tự ứng cử.

Trong số ứng cử viên ĐBQH được các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố giới thiệu có 17 người là nữ, đạt 42,5%; 3 người ngoài Đảng (7,5%); 3 người dưới 35 tuổi (7,5%), 2 người là người dân tộc thiểu số (5%)…

Trong số ứng cử viên HĐND thành phố do các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố giới thiệu có 79 nữ, đạt tỷ lệ 40,3%; 31 người ngoài Đảng (15,8%), 33 người dưới 35 tuổi (16,8%), 3 người là người dân tộc thiểu số (1,53%), 4 người theo các tôn giáo (2,04%)...

Được biết, trong số 47 người tự ứng cử ĐBQH khoá XIV có nhiều nhân sĩ trí thức tham gia tự ứng cử vì muốn cống hiến cho đất nước.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video