Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

17/07/2018
Tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN khóa XII, lần thứ 3 đã tiến hành kiện toàn nhân sự tham gia Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam.
Theo đó, Hội nghị đã tiến hành bầu cử và 100% đại biểu có mặt đã nhất trí bầu bà Đỗ Thị Thu Thảo, Tỉnh ủy viên tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam.

Hội nghị cũng đã bầu bà Đỗ Thị Thu Thảo vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, sinh năm 1975, dân tộc Kinh, Cử nhân ngành Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Thạc sỹ ngành Quản lý công, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo từng giữ các cương vị: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre, Bí thư huyện ủy Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video