Dự án 8 sẽ tập trung vào các hoạt động nào về nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới?

15/09/2022
Nội dung hoạt động liên quan đến “trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng” sẽ được ưu tiên triển khai thông qua các hoạt động cụ thể:
Tài liệu về phát triển năng lực lồng ghép giới vùng DTTS sẽ được Dự án 8 tập trung xây dựng

Xây dựng chương trình phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị:  Xây dựng tài liệu tập huấn 03 Chương trình phát triển năng lực lồng ghép giới cho cán bộ các cấp (cấp tỉnh, huyện, xã và thôn/bản) và tổ chức tập huấn tại các cấp; Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã và cộng đồng...

Xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn về lồng ghép giới: Xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn cấp tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển năng lực thực hiện lồng ghép giới; lựa chọn đội ngũ giảng viên nguồn nòng cốt, xây dựng mạng lưới giảng viên nguồn về bình đẳng giới; Xây dựng tài liệu và tập huấn xây dựng đội ngũ giảng viên cho cấp Trung ương và các tỉnh, thành phố tham gia thực hiện Dự án...

Số hóa tài liệu tập huấn dưới hình thức các khóa học trực tuyến và tích hợp trên các kênh truyền thông trực tuyến của các cấp Hội.

Dự án 8 ưu tiên triển khai các khóa học trực tuyến tới Hội LHPN các cấp vùng DTTS.

Ngoài ra, các nội dung liên quan đến “số hóa tài liệu tập huấn dưới hình thức các khóa học trực tuyến và tích hợp trên các kênh truyền thông trực tuyến của các cấp Hội; đánh giá các hoạt động nâng cao năng lực và điều chỉnh phương pháp, nội dung các hoạt động nâng cao năng lực trong quá trình thực hiện Dự án... cũng sẽ được Dự án 8 ưu tiên triển khai.

 

Trích theo Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN VN về việc hướng dẫn triển khai Dự án 8 “Thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với PN&TE” trong Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video