Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

05/09/2022
Giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Link tải đầy đủ Dự thảo Thông tư và phụ lục

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video