Hội LHPN Sơn Dương gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua

06/05/2008
Năm 2007, Hội LHPN huyện Sơn Dương đã thực hiện tốt việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt cho cán bộ, hội viên.

Đánh giá hoạt động năm qua, BCH Hội LHPN huyện khẳng định, các cấp hội đã vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động (đạt 113% kế hoạch về xuất khẩu lao động). Hội đã duy trì hoạt động của 45 câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3, không vi phạm pháp luật; tham gia chiến dịch lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.

Trong năm đã kiện toàn tổ chức 18 chi hội, củng cố 34 chi hội tại 17 xã,giới thiệu 315 hội viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 25 hội viên được kết nạp Đảng. 361/440 chi hội xếp loại tốt.


Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% hội viên trong huyện tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên.

Năm 2008, Hội LHPN huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các nội dung công tác hội, chú trọng giáo dục truyền thống cho hội viên, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của huyện, xây dựng các mô hình kinh tế, khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn vốn, phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cán bộ hội viên 100% đạt tiêu chuẩn.

Theo báo Tuyên Quang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video