Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Làm tốt công tác tuyên giáo, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội

18/05/2010
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng, có những cống hiến to lớn và đã xây đắp lên truyền thống vẻ vang. Tiếp bước các thế hệ đi trước trong công cuộc đổi mới, lao động sản xuất và công tác trên mọi lĩnh vực, trong những năm qua Hội LHPN Thái Bình luôn xác định công tác tuyên truyền giáo dục phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Bám sát nhiệm vụ công tác tuyên truyền giáo dục của Đảng và của HLHPN cấp trên, các cấp Hội phụ nữ Thái Bình đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ "Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu".

Công tác giáo dục truyền thống dân tộc đoàn kết, yêu nước, dũng cảm, lao động cần cù, thông minh sáng tạo, trung hậu đảm đang, tinh thần tương thân, tương ái, trọng nghĩa tình cũng như truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình đã được Hội chú trọng tuyên truyền để chị em nâng cao kiến thức, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu yêu cầu người phụ nữ trong thời kỳ hội nhập. Hội đã thường xuyên chủ động tổ chức cho phụ nữ học tập đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và luật pháp, chính sách của Nhà nước. Nội dung tuyên truyền được gắn với những hoạt động phong phú như: mít tinh, nói chuyện chuyên đề, toạ đàm, hội thảo, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ….nên sinh động và đạt hiệu quả tuyên truyền cao.

Hằng năm, Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo cho các cấp hội tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về chuẩn mực người phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phụ nữ với gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Chủ động phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức KHKT trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản thực phẩm cho phụ nữ nông dân, tập huấn kiến thức tín dụng tiết kiệm, kiến thức sản xuất kinh doanh, kiến thức quản lý doanh nghiệp cho nữ doanh nhân, doanh nghiệp.

Chú trọng xây dựng các mô hình điểm theo từng chuyên đề qua đó rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi tìm hiểu kiến thức, thu hút đông đảo phụ nữ và nhân dân tham gia, cổ vũ như: " cán bộ Hội cơ sở giỏi", "chủ tịch Hội phu nữ cơ sở giỏi”, "Phụ nữ với an toàn giao thông”, "Tìm hiểu về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm”, "Tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết 01”, "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"…

Một trong các hình thức tuyên truyền hấp dẫn, tạo sự thoải mái vui vẻ cho hội viên tham dự đó là tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ. Thông qua sinh hoạt các kiến thức, kỹ năng của cán bộ Hội được nâng lên. Toàn tỉnh hiện nay có trên 1.000 CLB được duy trì sinh hoạt với các chủ đề, nội dung cũng như hình thức đa dạng, sôi nổi nên đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các thành viên, tạo cơ hội để các thành viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, phát huy sáng tạo về văn hoá nghệ thuật, tích cực thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước, quy chế của địa phương.

Hội cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Hội. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động phụ nữ cho cán bộ phụ trách tuyên truyền của huyện và cơ sở, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên. Xây dựng các kế hoạch, đề án tuyên truyền giáo dục vận động phụ nữ.

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở thống nhất nội dung chương trình và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua như: phong trào "Toàn dân đoần kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Nhờ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ để có những đề xuất, tham mưu kịp thời các giải pháp với cấp trên đồng thời nghiên cứu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả cao cũng như chú trọng việc bồi duỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong hệ thống Hội…nên trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã phát huy và làm tốt công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội trong tình hình hiện nay và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Ban Tuyên giáo
Hội LHPN tỉnh Thái Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video