Hội thảo Cơ chế thực thi pháp luật về bình đẳng giới

16/12/2005
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc soạn thảo Luật Bình đẳng giới; để có cơ sở đề xuất cơ chế thực hiện phù hợp,

Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) phối hợp với Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tổ chức Hội thảo quốc tế về cơ chế thực thi pháp luật về bình đẳng giới trong hai ngày 12, 13/12/2005 tại Hà Nội.

 

Mục đích cuộc hội thảo nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng và thực thi luật Bình đẳng giới ở một số nước khu vực Á - Âu và đề xuất cơ chế thực hiện Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam.

 

Bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữViệt Nam chủ trì Hội thảo. Gần 80 đại biểu đại diện các bộ ,ngành, cơ quan Trung ương , các đoàn thể quần chúng, đại biểu quốc tế gồm các nước Canađa, Đan Mạch, Inđônêxia, Mông Cổ, Nam phi, Philíppin, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc, Úc, Văn phòng Quỹ phát triển phụ nữ Liên hợp quốc khu vực Đông Nam Á đã đến dự .

 

Trong hai ngày hội thảo, các đại biểu đã nghe một số nội dung quan trọng về bình đẳng giới trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam, Tổng quan quá trình xây dựng và nội dung dự thảo luật bình đẳng giới lần thứ 3, Tổng quan về các chuẩn mực quốc tế theo Công ước CEDAW và Cương lĩnh Bắc Kinh, Tổng quan các mô hình tổ chức về bình đẳng giới trên thế giới.

 

Hội thảo đi sâu vào 3 chuyên đề lớn là Vai trò – Chức năng của bộ máy quốc gia về bình đẳng giới, Các cơ quan giám sát, thúc đẩy việc thực thi, các chế tài và thủ tục tố tụng.

 

Bên cạnh các báo cáo của Việt Nam về những nội dung trên, Hội thảo còn được nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệp hoạt động bình đẳng giới và xây dựng bộ máy của các chuyên gia quốc tế như : Bộ máy quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Trung Quốc, Văn phòng v ề cơ hội bình đẳng của Thuỵ sĩ, UBQG về vai trò của phụ nữ Philíppin, Vai trò của Uỷ ban Nhân quyền và cơ hội bình đẳng của Úc, Bộ máy quốc gia và công bằng giới ở Inđônêxia, Mạng lưới giám sát thực hiệnCông ước CEDAW của Mông Cổ, Uỷ ban liên bang về các vấn đề phụ nữ của Thuỵ Sĩ.

 

Phần chia nhóm thảo luận, các đại biểu đã tích cực trao đổi bàn bạc một số vấn đề cần thiết là Làm thế nào để phát huy tổt chức năng nhiệm vụ của UBQG, Có thể nâng cấp UBQG thành một cơ quan ngang bộ. Cơ quan nào có thể đảm nhận vai trò thanh tra, giám sát việc thực hiện luật BĐG. Các thủ tục toà án đối với vi phạm về BĐG, khung phạt và khen thưởng phù hợp với Việt Nam.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịnh Hội LHPNVN đã phát biểu bế mạc Hội thảo. Theo đánh giá chung: Hội thảo đã đạt kết quả tốt, có nhiều ý kiến bổ ích, đáng quý giúp cho Việt Nam rút kinh nghiệm xây dựng và thực thi luật BĐG trong thời gian tới. Các đại biểu quốc tế và VN đãtham gia tích cực, nhất là đại sứ quán Thuỵ Sĩ đã tạo điều kiện góp phần cho Hội thảo thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thị Mai – Văn phòng UBQG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video