Hội thảo “Rà soát và đề xuất chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực dân số và sức khoẻ sinh sản”

29/03/2005
Chiều 25/3/2005 TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Rà soát và đề xuất chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực dân số và sức khoẻ sinh sản”. Tham gia hội thảo có đại diện các ban/đơn vị cơ quan TW Hội, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Ủy ban Dân số-Gia đình & Trẻ em.

Sau khi nghe trình bày về các chủ đề “Tổng quan các vấn đề liên quan đến việc xây dựng Luật Bình đẳng giới”, “Vấn đề giới trong Pháp luật về chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân”, “Thực trạng chính sách về dân số và sức khoẻ sinh sản”, “Báo cáo kết quả rà soát, phân tích, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới”, “Dự kiến thiết kế một số quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực dân số, sức khoẻ sinh sản của Luật Bình đẳng giới”, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp về việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực dân số, sức khoẻ sinh sản.

Tin & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video