Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

05/01/2017
Sáng 4/1, Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII đã khai mạc tại thành phố Cần Thơ. Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2016, thông qua Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Năm 2016, việc thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam đã tạo sự gắn kết tốt hơn giữa công tác thông tin, tuyên truyền Ủy ban MTTQ Việt Nam với công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức thành viên và của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Công tác thăm hỏi, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu được đẩy mạnh. MTTQ các cấp đã triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2016, Quỹ “Vì người nghèo” cả nước tiếp nhận trên 1.202 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 42.949 căn nhà Đại đoàn kết; giúp đỡ hàng trăm ngàn hộ nghèo, người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; khám, chữa bệnh... Các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, rủi ro được triển khai tích cực, kịp thời… Các chương trình giám sát và hoạt động phản biện xã hội đi vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, được chính quyền, nhân dân ghi nhận và ủng hộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà MTTQ các cấp đã đạt được; cảm ơn các tầng lớp nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Theo: TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video