Làm tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

10/09/2020
Đó là chỉ đạo của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-20206 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga yêu cầu các cấp Hội tham gia trách nhiệm trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chỉ đạo các cấp Hội LHPN Việt Nam phát huy vai trò, chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các cấp Hội tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan liên quan, Kế hoạch 880/KH-ĐCT ngày 23/7/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN; Xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tham gia bầu cử phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN các cấp thực hiện hiệu quả trách nhiệm đại diện của tổ chức Hội trong tham gia các tổ chức bầu cử địa phương và các hội nghị hiệp thương một cách tích cực, hiệu quả; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đặc biệt, cần tập trung nguồn lực để bồi dưỡng, hỗ trợ nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử, góp phần nâng cao cơ hội trúng cử. Hiện nay, Trung ương Hội đang xây dựng các bài giảng điện tử để tập huấn cho nữ ứng cử viên. Chú ý tuyên truyền tới các nữ ứng cử viên tiềm năng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, cần làm tốt vai trò của Hội trong giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau mỗi kỳ hiệp thương, đề nghị các cấp Hội tổng hợp nhanh kết quả tình hình nữ ứng cử viên báo cáo với TW Hội và cấp ủy, ủy ban bầu cử cùng cấp để có những điều chỉnh phù hợp, đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử viên theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, đề nghị các địa phương tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả tham gia công tác bầu cử của Hội LHPN các cấp và tình hình nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video