Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (khoá IX)

10/02/2006
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (khoá IX) được tổ chức từ ngày 3-5/1/2006 tại Thủ đô Hà Nội.

Hộinghị đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng:

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành năm 2005 và định hướng công tác năm 2006; tổng kết đợt thi đua đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động; tổng kết một năm thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái; đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện, quyết định số lượng đại biểu, thời gian Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X và công tác chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp; đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và sửa đổi bổ sung Quy định tạm thời về thi đua khen thưởng; tham gia dự thảo Luật Bình đẳng giới; bầu bổ sung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá IX.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản dự thảo do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội chuẩn bị trình Hội nghị. Ban Chấp hành giao cho Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữViệt Nam thống nhất quyết nghị về nhiệm vụ năm 2006 như sau:

I/ Để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thống nhất tập trung chỉ đạo một số nội dung công tác sau:

1/ Về chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX:

a/ Thực hiện “Xoá hộ trắng về hội viên; xoá cơ sở trắng về tổ chức Hội”, trước mắt phải đạt được chỉ tiêu:

-Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, xoá cơ sở Hội yếu kém; hoàn thành chỉ tiêu 100% thôn/bản có tổ chức Hội.

-Hoàn thành chỉ tiêu 80% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 01 hội viên.

b/ Hoàn thành chỉ tiêu 100% uỷ viên Ban Chấp hành cơ sở được xoá mù chữ.

c/ Hoàn thành chỉ tiêu 80% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ xoá đói giảm nghèo.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành TW Hội yêu cầu các cấp Hội tiếp tục thực hiện hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ Hội cơ sở mới bổ sung sau Đại hội.

Đa dạng hoá các mô hình tập hợp hội viên, đặc biệt chú ý phụ nữ ở lứa tuổi thanh niên, nữ công nhân lao động trên địa bàn dân cư, nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo, nhất là vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, nơi đặc biệt khó khăn.

2/ Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” theo kế hoạch đã được Ban Chấp hành thông qua.

3/ Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông cộng đồng phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em theo quyết định số 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4/ Tập trung hoàn thành xây dựng dự thảo Luật Bình đẳng giới trình Quốc hội năm 2006 đảm bảo kế hoạch và có chất lượng.

5/ Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình lên cấp có thẩm quyền nâng cấp Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương lên thành Học viện phụ nữ Việt Nam.

6/ Các cấp Hội phối hợp với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt nam và các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tiến hành tổng kết Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2005 và triển khai Kế hoạch hành động đến năm 2010.

II/ Tập trung chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 4 tháng 1 năm 2006 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

1. Ban Chấp hành thống nhất tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội phụ nữ 3 cấp đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của Kế hoạch số 44/KH - ĐCT, ngày 20/4/2005 về tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.Đảm bảo hoàn thành Đại hội cấp tỉnh/thành trong tháng 12/2006. Trong quá trình chỉ đạo Đại hội phải chú ý tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai ra diện đảm bảo chất lượng.

2/ Ban Chấp hành quyết định số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X là 1.000 đại biểu và giao cho Đoàn Chủ tịch phân bổ đại biểu cho các tỉnh/ thành, đơn vị đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Trong phân bổ đại biểu cần chú ý giảm đại biểu chỉ định, tăng đại biểu phân bổ cho các địa phương; đảm bảo tính liên hiệp, đại diện các tầng lớp phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, vùng miền; đoàn đại biểu thuộc các tỉnh miền núi, dân tộc cần chú ý tính hài hoà về cơ cấu đại biểu các dân tộc, nơi nào người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ đa số trong tổng dân số ở địa phương thì cần chú ý cơ cấu đại biểu là dân tộc Kinh trong đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đại biểu là cán bộ nữ chủ chốt cấp uỷ, HĐND, UBND, Trưởng hoặc phó đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành cơ cấu vào các đoàn đại biểu và được bầu tại Đại hội đại biểu phụ nữ các tỉnh/thành phố.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứX tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, thời gian dự kiến từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 3 năm 2007, Đại hội khai mạc vào ngày 08 tháng 3 năm 2007.

Ban Chấp hành giao cho Đoàn Chủ tịch hoàn thiện các văn bản chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X và sớm tổ chức chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

III/ Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1/ Triển khai, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trong hệ thống Hội.

2/ Quán triệt các văn bản Luật, đặc biệt chú trọng tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Phối hợp với Chính quyền các cấp thực hiện tốt Nghị định 19/CP của Chính phủ ngày 7 tháng 3 năm 2003. Chủ động thực hiện và giám sát việc thực thi luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em và thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật. Phấn đấu mỗi tỉnh/thành Hội, đơn vị trực thuộc TW Hội tổ chức giám sát được 01 vấn đề trở lên.

3/ Phối hợp cùng các ngành chức năng tuyên truyền, vận động phòng chống và ngăn chặn dịch cúm gia cầm, đặc biệt là chống lây lan sang người.

IV/ Tổ chức tốt một số hoạt động đối ngoại

1/ Đăng cai cuộc họp Mạng lưới lãnh đạo nữ trong APEC lần thứ 11 tại Hà Nội vào tháng 8/2006.

2/ Tổ chức cầu truyền hình “Hai chị em” giữa Hội Liên hiệp phụ nữViệt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Lào.

V/ Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thống nhất kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong cả nước với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” hãy hưởng ứng cuộc vận động đóng góp mỗi người từ 1.000 đồng trở lên để ủng hộ xây dựng tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam.

VI/ Về công tác thi đua khen thưởng, Ban Chấp hành thống nhất từ năm 2006 trở đi:

- Bổ sung tặng Cờ thi đua hàng năm của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữViệt Nam cho các đơn vị thuộc Tổng Công ty 90-91 và các tổng cục, các quân khu thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ.

- Bổ sung hình thức khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong tổng kết 5 năm thực hiện phong trào năm 2006.

- Các tỉnh/ thành, đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí về Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận Kỷ niệm chương“Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” đối với những cá nhân do tỉnh/thành, đơn vị trình Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam.

- Kể từ năm 2006, các tỉnh/thành Hội, đơn vị trực thuộc TW Hội trích nộp quỹ Hội cho cấp Trung ương 1% trong số 5% hội phí để lại địa phương, đơn vị, góp phần đảm bảo các hoạt động chung cho Ban Chấp hành, thời gian nộp chậm nhất là ngày 15/12 hàng năm.

- Từ nay giao cho Ban Tổ chức - Cán bộ TW Hội cùng các tỉnh/ thành, đơn vị kiểm tra việc sử dụng Quỹ hội hàng năm của các cấp Hội để báo cáo với Ban Chấp hành TW Hội.

VII/ Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhất trí với nội dung trình của Đoàn Chủ tịch về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá IX.

a. Theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Chấp hành đã biểu quyết nhất trí cho 11 chị uỷ viên Ban Chấp hành, trong đó có 02 chị uỷ viên Đoàn Chủ tịch thôi tham gia uỷ viên Đoàn Chủ tịch, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá IX vì nghỉ hưu, chuyển công tác khác, không có điều kiện tham gia.

b. Ban Chấp hành đã thống nhất biểu quyết bầu bổ sung 12 chị uỷ viên Ban Chấp hành và 03 chị ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá IX:

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội và nhiệm vụ năm 2006, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Phụ nữ các cấp trong năm 2006, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X vào quý I năm 2007.

T/M BAN CHẤP HÀNH

TW HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

HÀ THỊ KHIẾT

(Đã ký)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video