Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

22/02/2021
Câu hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ điều 40 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản giống như nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thêm các nội dung sau:

-  Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm cả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận, phường trực thuộc.

- Quyết định quy hoạch về xây dựng và phát triển đô thị trong phạm vi được phân quyền.

- Quyết định các biện pháp phát huy vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo quy định của pháp luật.

- Quyết định các biện pháp quản lý dân cư ở thành phố và tổ chức đời sống dân cư đô thị; điều chỉnh dân cư theo quy hoạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video