OCOP là gì? Như thế nào là sản phẩm OCOP?

02/08/2021
Chương trình OCOP được thực hiện theo QĐ số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) giai đoạn 2018-2020. Đến hết năm 2020 đã có 63/63 tỉnh, thành phố thực hiện và đã đạt được 4.451 sản phẩm OCOP của 2.491 chủ thể.

Chương trình này đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản vật, ngành nghề nông thôn và dịch vụ du lịch của các địa phương.

Trước những thành quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, chương trình OCOP sẽ được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội khóa XV tiếp tục thực hiện theo giai đoạn 2021-2025.

Đây là video chia sẻ của TS. Ninh Đức Hùng về OCOP và sản phẩm OCOP

https://www.facebook.com/tuvanphattrienhtx

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video