Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó có những đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ, nhất định nước ta sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới

02/10/2007
Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X tại phiên khai mạc

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các vị khách quý,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị đại biểu, các vị khách quý, các cấp Hội và toàn thể phụ nữ Việt Nam lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các vị đại biểu Đại hội,

Phụ nữ Việt Nam có lịch sử truyền thống vẻ vang từ ngày xưa. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo, phụ nữ Việt Nam đã nêu cao phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, lập nên nhiều chiến công và thành tích huy hoàng, góp phần to lớn vào thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn mang tầm vóc lịch sử và thời đại của dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam lại tiếp tục được khẳng định và phát huy cao độ. Các tầng lớp phụ nữ trong cả nước đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự tin, phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của mình, ra sức phấn đấu, đóng góp tích cực và quan trọng trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Ngày càng có nhiều tấm gương điển hình phụ nữ tiêu biểu tài năng, đức độ, có những cống hiến xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong các hoạt động xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng gia đình văn hoá v.v… Phụ nữ Việt Nam có tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt. Trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ của đại bộ phận chị em được cải thiện… Sự phát triển của phong trào phụ nữ, sự tiến bộ và những thắng lợi to lớn mà các tầng lớp phụ nữ đạt được là những đóng góp quan trọng, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử rất đáng tự hào của dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

 

Trong nhệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, với phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có tổ chức Hội. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, chất lượng sinh hoạt được nâng cao, tổ chức cơ sở Hội được củng cố, kiện toàn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Các cấp Hội đã động viên phụ nữ cả nước tích cực tham gia thực hiên phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các chương trình công tác trọng tâm, từng bước thể hiện rõ nét hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ; nhạy bén hơn trong việc tham gia giải quyết những vấn đề xã hội phức tạp, bức xúc tác động đến phụ nữ và trẻ em gái. Phong trào phụ nữ, hoạt động của các cấp Hội đã có sự khởi sắc, chuyển biến rõ nét, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước bắt nhịp với sự phát triển của đất nước. Phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đề ra đều đã đạt và vượt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ cả nước, hoan nghênh những nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sự lãnh đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của cấp chính quyền, đoàn thể. Cũng nhân dịp này, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế về tinh thần và vật chất đối với phụ nữ, trẻ em và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thưa các vị đại biểu Đại hội,

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã được tiến hành vào lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới và hội nhập kinh tế quốc tế với những cơ hội và thách thức đan xen nhau. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần này cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, đánh giá đúng những kết quả đạt được trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, những đóng góp to lớn của phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ qua vào thành tựu chung của đất nước, chỉ rõ những yếu kém, tìm ra nguyên nhân cần khắc phục và đề ra các giải pháp để phát huy vai trò của Hội cũng như phong trào của phụ nữ cả nước trong thời kỳ đổi mới.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “Đối với phụ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng, đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Bổ sung hoàn chỉnh các chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, thai sản, chế độ đối với lao động nữ. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn, các hành vi bạo lực, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ ”. Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khoá X) đã đề ra mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực”.

Theo tinh thần đó, tôi biểu thị sự đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2007 – 2012 do Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá IX trình Đại hội. Để giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội Liên hiệp phụ Nữ Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tinh hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phải làm tốt hơn vai trò nòng cốt tham mưu và thực hiện có hiệu quả các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới.

Hai là, phải sớm xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách, đảm bảo tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc thực hiện luật pháp và chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Đưa nội dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các trường chính trị và các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có cơ chế để Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp chủ động tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án phát triển của quốc gia, bộ, ngành, địa phương. Trong đó hướng một số chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như chính sách hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về mọi mặt; chính sách khuyến khích hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động nữ dôi dư khi thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp, hoặc phụ nữ ở nông thôn không còn đất để canh tác, phụ nữ nghèo, phụ nữ tàn tật; chính sách về nhà ở, chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp tập trung; chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, xoá mù chữ, phổ cập các cấp học giáo dục phổ thông, đào tạo nghề, xoá đói,giảm nghèo, tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hoá, chăm sóc sức khoẻ; chính sách hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn v.v...

Ba là, chăm lo hơn nữa công tác cán bộ nữ. Phải chú trọng việc tạo nguồn cán bộ nữ và đặt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi, hợp lý để cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phải có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể về cán bộ của Đảng ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nhân sự; đề bạt bổ nhiệm cần đảm bảo tiêu chuẩn của từng chức danh, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ. Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, để bạt và bổ nhiệm. Chương trình đào tạo cán bộ nữ theo từng lĩnh vực phải phù hợp và gắn với quy hoạch; chú ý việc đào tạo, sử dụng cán bộ nữ trong các dân tộc thiểu số, tôn giáo và trong các lĩnh vực có tỉ lệ cán bộ nữ quá thấp. Cần có tỉ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng từ Trung ương đến cơ sở phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

Bốn là, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng, củng cố Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ.

Tổ chức Hội phải thể hiện rõ tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các đối tượng phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện; tiếp tục thực hiện phương châm “ Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”, phát triển tổ chức Hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể,... có hình thức hoạt động phù hợp để tập hợp, thu hút đối tượng nữ thanh niên, nữ doanh nhân, nữ lao động trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia sinh hoạt Hội.

Hoạt động của Hội cần phải phù hợp với đối tượng, bám sát cơ sở và bám sát cơ sở và bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, coi trọng tính hiệu quả, không phô trương, hình thức, chạy theo thành tích, khắc phục bằng được tình trạng hành chính hoá. Trước những yêu cầu đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Hội phải làm công tác dân vận, có trách nhiệm với nhân dân. Cán bộ Hội phải có kiến thức, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu công tác, có sự nhạy cảm về chính trị, bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên. Cán bộ chủ chốt của Hội phải thực sự là những cán bộ nữ ưu tú và là nguồn cán bộ nữ của Đảng ở tất cả các cấp. Trước mắt, những năm đầu của nhiệm kỳ này, các cấp Hội phải tập trung phấn đấu để không còn cán bộ ban chấp hành hội phụ nữ cơ sở mù chữ; cán bộ Hội vùng đồng bào dân tộc ít người phải biết tiếng dân tộc và cán bộ chủ chốt cơ sở đạt chuẩn về trình độ theo quy định.

Hội cần phát huy vai trò chủ đạo tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ; thực hiện tốt việc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu để tổ chức Hội thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Nhà nước ta, làm cho mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân ngày càng mật thiết.

Thông qua công tác vận động phụ nữ, Hội phải trở thành chỗ dựa tin cậy của chị em, chăm lo lợi ích thiết thân, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, tạo điều kiện để chị em phát huy cao khả năng đóng góp của mình cho xã hội.

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp cần phát động rộng rãi phong trào học tập trong các tầng lớp phụ nữ. Phải coi công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt của phụ nữ Việt Nam là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đẩy mạnh việc vận động hướng dẫn phụ nữ phấn đấu rèn luyện theo tiêu chí: có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu. Mỗi người phụ nữ phải tự lựa chọn cho mình một nội dung và phương pháp học tập phù hợp với điều kiện của bản thân, góp phần xây dựng một xã hội học tập sôi nổi trong cả nước. Gắn nội dung xây dựng người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Gia đình Việt Nam hiện nay đang chịu tác động của nền kinh tế thị trường và của qua trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chăm lo cho sự ổn định và phát triển của gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội, của từng gia đình, trong đó tổ chức Hội và bản thân mỗi người phụ nữ có vai trò rất quan trọng. Từ thực tiễn hoạt động của Hội hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, các cấp Hội cần đề xuất, tham mưu cho cấp uỷ đảng và chính quyền kịp thời chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan , đoàn thể liên quan có các biện pháp giải quyết có hiệu những vấn đề mới nảy sinh trong việc xây dựng gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, những hành vi bạo hành đối với phụ nữ, buôn bán phụ nữ, trẻ em, ngăn chặn tình trạng cưỡng bức hôn nhân và môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Có như vậy mới có thể thực hiện được mục tiêu phấn đấu xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Thưa các vị đại biểu Đại hội,

Những năm tới, trong xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển, đất nước ta có nhiều cơ hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng môt nước nghèo, kém phát triển. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong đó có những đóng góp to lớn của tầng lớp phụ nữ Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang đó.

Với niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam, với tinh thần yêu nước và quyết tâm phấn đấu vươn lên của các thế hệ phụ nữ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng chắc chắn rằng phong trào phụ nữ cả nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng đều, vững chắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ không ngừng phát triển vững mạnh, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã đề ra.

Với những tình cảm thân ái, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc ấy, tôi xin chúc Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ X thành công tốt đẹp.

Chúc các quý vị Đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thưa các vị đại biểu Đại hội,

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi xin trân trọng tặng Phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước”.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video