Phê duyệt 4 đề án thuộc chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 - 2010

06/12/2005
Ngày 30/11/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 312/2005/QĐ-TTg phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 đến

Theo đó, 4 đề án được phê duyệt lần này là: Đề án tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì); Đề án đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Đề án tiếp nhận và hỗ trợ những phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Đề án xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Bộ Tư pháp). Thời gian thực hiện các đề án từ năm 2005 đến năm 2010 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2005 - 2007; Giai đoạn II từ năm 2008 – 2010.

 

Các bộ, ngành, đoàn thể được giao chủ trì các đề án có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các đề án này. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 130/CP của Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các đề án trên, định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

BTK-TTX

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video