Phụ nữ Quân khu 4: Vươn lên hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới

18/10/2006
Đại hội đại biểu phụ nữ Quân khu 4 lần thứ III vừa được tổ chức trọng thể.

5 năm qua, công tác vận động phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân khu 4 đã thúc đẩy, nhân rộng phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ quân đội: "Yêu nước, có tri thức, năng động sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có sức khỏe và lối sống văn hóa; nhân hậu, vị tha, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao". Phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả cao như: vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật trong phương pháp điều trị chẩn đoán bệnh, nghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin, trong giảng dạy, SSCĐ và nâng cao đời sống vật chất tinh thần ở đơn vị… Thông qua phong trào hành động cách mạng đã khơi dậy tiềm năng sáng tạo vươn lên tự hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới: "Đoàn kết, sáng tạo trung hậu, đảm đang".

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong 5 năm tới.

Theo THUẬN THẮNG (Báo QĐND).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video