Phụ nữ Việt Nam tích cực góp phần cùng toàn dân tham gia ổn định sản xuất, phòng chống lạm phát

08/07/2010
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-ĐCT ngày 29/4/2010 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2010 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 18), Ban Tuyên giáo TW Hội xây dựng tài liệu sinh hoạt hội viên Quý III/2010 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam tích cực góp phần cùng toàn dân tham gia ổn định sản xuất, phòng chống lạm phát”.
Xem chi tiết tại đây Download

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video