Quy định về số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

05/03/2021
Câu hỏi: Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 4 Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định:

Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá 03 đại biểu.

Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá 05 đại biểu.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video