Sau 5 năm thực hiện "Chương trình phối hợp hoạt động hỗ trợ phát triển phụ nữ các dân tộc thiểu số"

30/11/2004
Ngày 22/11/2004, Hội LHPN Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm "Chương trình phối hợp hoạt động hỗ trợ phát triển phụ nữ các dân tộc thiểu số" (1999 - 2004) tại tỉnh Hà Giang.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Công Dung cùng các cán bộ lãnh đạo cấp vụ của hai ngành; đại diện lãnh đạo tỉnh uỷ, UBNDtỉnh Hà Giang, Yên Bái; lãnh đạo Hội LHPN và Ban Dân tộc của 20 tỉnh miền núi phía Bắc.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại của Chương trình trong 5 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó chỉ rõ: ở trung ương hai ngành đã phối hợp triển khai, chỉ đạo các địa phương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển có hiệu quả. Những lĩnh vực được quan tâm chỉ đạo là khai thác và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc, miền núi; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trên nhiều lĩnh vực cho phụ nữ dân tộc thiểu số. ở địa phương, các tỉnh có ký kết liên tịch đã phối hợp tổ chức triển khai nội dung chương trình lồng ghép với các chương trình xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những tác động tích cực của chương trình đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời nâng cao hơn vai trò, vị trí và sự đóng góp của chị em vào sự phát triển của đất nước.

Trong thời gian tới, chương trình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số; tập huấn bồi dưỡng chủ trương chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác vận động phụ nữ dân tộc cho cán bộ các cấp Hội; phối hợp kiểm tra, giám sát các chương trình do hai bên phụ trách và tham mưu đề xuất với Chính phủ có chủ trương đối với phụ nữ dân tộc và hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả.

Phát biểu chủ trì Hội nghị, Chủ tịch Hà Thị Khiết khẳng định: Chương trình phối hợp trong 5 năm qua đã hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển trên nhiều lĩnh vực, đồng thời góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống. Trong thời gian tới chương trình cần đi sâu, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức mọi mặt cho phụ nữ dân tộc thiểu số đặc biệt ở cấp cơ sở để chị em có điều kiện vươn lên phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của xã hội.

Đỗ Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video