Số lượng đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

01/03/2021
Câu hỏi: Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do cơ quan nào dự kiến và theo căn cứ nào?

Trả lời:

Căn cứ nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nguyên tắc: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất là 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 đại biểu; bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất là 6 đại biểu.

Dự kiến phân bổ đại biểu Trung ương ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc: Đoàn đại biểu Quốc hội có 6 đại biểu thì có 2 đại biểu Trung ương; đoàn đại biểu Quốc hội có 7 đại biểu thì có 3 đại biểu Trung ương; đoàn đại biểu Quốc hội có 8 đại biểu thì có 3 - 4 đại biểu Trung ương; đoàn đại biểu Quốc hội có 9 đại biểu thì có 4 đại biểu Trung ương; đoàn đại biểu Quốc hội có 11 - 14 đại biểu thì có 5 - 7 đại biểu Trung ương; đoàn đại biểu Quốc hội có 29 - 30 đại biểu thì có 14 - 15 đại biểu Trung ương.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video