Tài liệu sinh hoạt hội viên số 3 năm 2012

25/07/2012
Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Hỏi: Vì sao Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI lại bàn và ra Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”?

Trả lời:

Thứ nhất, Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của Đảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để giữ vững vai trò lãnh đạo và quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực sự trong sạch, vững mạnh, vì vậy cần thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, thẳng thắn vạch ra khuyết điểm, sai lầm để tự sửa chữa, chỉnh đốn, tự đổi mới.

Thứ hai, bên cạnh việc thu được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa các yếu kém đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết TW 4) là sự cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vì đây là chủ trương, quan điểm xuyên suốt của Đảng:

- Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái.

- Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

- Coi trọng mở rộng dân chủ trực tiếp trong xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, khắc phục tình trạng Đảng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao biện làm thay chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền”.

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội XI đề ra 8 nội dung cần thực hiện trong nhiệm vụ “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

- Nghị quyết Đại hội XI đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XI cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, trong đó có ba nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng là:

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

+ Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương xã hội).

+ Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này.

Hỏi: Nghị quyết Trung ương 4 đánh giá công tác xây dựng Đảng trong những năm qua có những thành tựu cơ bản gì?

Trả lời:

Nghị quyết Trung ương 4 đánh giá công tác xây dựng Đảng trong những năm qua có những thành tựu cơ bản:

Thứ nhất, trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng.

Thứ hai, từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt.

Thứ ba, đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Thứ tư, thành tựu hơn 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hỏi: Những vấn đề nổi cộm về công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là những vấn đề gì?

Trả lời:

Nghị quyết Trung ương 4 nêu rõ một số vấn đề cấp bách nổi lên sau đây:

1. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài; kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…

2. Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược quan trọng, nhưng chưa được xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp Trung ương, dẫn đến sự hụt hẫng, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.

3. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Hỏi: Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Nghị quyết TW 4 đặt ra yêu cầu tập trung thực hiện tốt những vấn đề gì?

Trả lời:

Một là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Hai là: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ba là: Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Hỏi: Cán bộ, hội viên, phụ nữ phải làm gì để Nghị quyết sớm được thực hiện đạt kết quả tốt?

Trả lời:

Để Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” sớm được thực hiện đạt kết quả tốt, cán bộ, hội viên, phụ nữ cần:

- Chủ động, tích cực tham gia học tập và quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nội dung Nghị quyết đối với nhiệm vụ củng cố xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ đó để cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tích cực thực hiện Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

- Chủ động phát hiện, giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái ở địa phương.

- Chấp hành đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động kinh tế - văn hóa – xã hội tại địa phương và hoạt động công tác Hội, phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đó là “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua rèn luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

- Phát huy tinh thần dân chủ thông qua việc tích cực đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt hội viên, họp tổ dân phố, thôn, xóm, đặc biệt trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với lãnh đạo địa phương, chi bộ cơ sở để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

- Xây dựng lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình, xã hội, coi trọng tình làng nghĩa xóm, quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo nhằm tạo dựng và duy trì môi trường sống trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, lao động, sản xuất và công tác.

- Ngoài ra, cán bộ Hội cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với phụ nữ, với tổ chức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng thời gian; sâu sát cơ sở; nói phải đi đôi với làm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; thẳng thắn, trung thực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; gương mẫu trong tác phong, đạo đức, lối sống. Cán bộ Hội, đảng viên nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp Hội thực hiện tốt Quy chế Nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video