Thí điểm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các gia đình quy mô nhỏ

29/03/2005
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005, phê duyệt đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010 (gọi tắt là đề án "Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010").

Mục tiêu tổng quát của đề án là tiến tới trợ giúp tất cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và có cơ hội thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các trẻ em này với trẻ em bình thường ở nơi cư trú trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội, phát triển các hình thức chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng.

 

Theo đề án, đến năm 2010, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội, được chăm sóc thay thế tại cộng đồng và được trợ giúp về y tế, giáo dục từ 30% tăng lên 65% (bình quân mỗi năm tăng thêm 15.000 trẻ em); số trẻ em tàn tật nặng được chỉnh hình phục hồi chức năng từ 40% tăng lên 70%; thí điểm chuyển 1000 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật nặng đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước về chăm sóc ở cộng đồng thông qua các hình thức gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng, nhận đỡ đầu, nhận con nuôi và chăm sóc tại Nhà xã hội; thí điểm chuyển đổi hình thức chăm sóc tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước sang chăm sóc ở "các gia đình quy mô nhỏ" tại 10 cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

 

Đối với những nội dung mới của đề án như: Nhà xã hội tại cộng đồng và chuyển đổi hình thức chăm sóc tập trung ở "gia đình quy mô nhỏ" tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước sẽ thực hiện thí điểm ở giai đoạn 2005-2007; nhân rộng mô hình ở giai đoạn 2008-2010.

 

Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn quốc nhưng có bước đi phù hợp với từng vùng và từng địa phương.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video