Thông báo kết quả chấm phúc khảo và danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2020

29/08/2020
Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam thông báo kết quả chấm phúc khảo và danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2020
Toàn văn thông báo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video