Tích cực phối hợp chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP

02/06/2009
Nhằm chuẩn bị cho việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước”, Bộ Nội vụ đã chủ trì và tích cực phối hợp với với Hội LHPN Việt Nam tiến hành kiểm tra, khảo sát đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị định tại 6 tỉnh thành và 9 Bộ/ngành.

Tại các đơn vị được kiểm tra, đoàn đã nghe các tỉnh thành và Bộ/ngành đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các Điều 2,3,4 và 5 của Nghị định.

Đối với khối các Bộ/ ngành, qua kiểm tra, khảo sát đoàn kiểm tra liên ngành đã đánh giá cao vai trò của các Bộ trong việc tạo điều kiện cho các Ban nữ công hoạt động, thông qua đó phát huy được vai trò, trí tuệ, khả năng đóng góp của cán bộ công chức nữtrong lĩnh vực quản lý Nhà nước mà các Bộ đảm trách nói riêng, tham gia nghiên cứu, đề xuất cũng như kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em nói chung.

Qua 5 năm thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP, các Bộ đã quy định nhiệm vụ phối hợp với ban Nữ công trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng của Bộ. Quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho Ban nữ công, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ hoạt động, lồng ghép giới trong các công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào cáccấp lãnh đạo. Nhiều Bộ còn xây dựng được quy chế định kỳ làm việc giữa lãnh đạo Bộ với Ban nữ công, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. Cơ cấu Ban nữ công là thành viên trong các Hội đồng lương, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tư vấn luân chuyển.Mời Ban nữ công tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ để đánh giá, rút kinh nghiệm vàbàn việc triển khai kế hoạch, chương trình hành động…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại các buổi làm việc với đoàn kiểm tra, lãnh đạo các Bộ cũng đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP như Nghị định chưa quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, do vậy nhiều đơn vị còn khó khăn, lúng túng trong việc triển khai, thực hiện. Trên thực tế, việc phát huy hiệu quả của Nghị định 19/2003/NĐ-CP còn phụ thuộc nhiều vào nhận thức của các cấp lãnh đạo và sự chủ động tham mưu đề xuất của Ban nữ công. Các Ban nữ công hiện nay nằm trong tổ chức Công đoàn, về cơ cấu tổ chức không phải là một cấp tương đương như các đoàn thể khác, mà phụ thuộc vào hoạt động của tổ chức Công đoàn, do vậy khó phát huy được vai trò chủ động của tổ chức này. Mặt khác, Ban nữ công thực chất là một tổ chức của phụ nữ tại các bộ, ngành nhưng về cơ cấu tổ chức lại thuộc tổ chức Công đoàn nên việc triển khai các hoạt động còn có sự chồng chéo….Do cơ cấu tổ chức, do nhận thức của cấp uỷ, lãnh đạo Bộ, có nơi chưa xây dựng được quy chế làm việc định kỳ giữa lãnh đạo Bộ với Ban nữ công nên chưa nắm bắt và chưa kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh có liên quan đến lao động nữ và cán bộ nữ, chưa phát huy được vai trò của tổ chức này. Một số chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các Bộ giảm đi qua các năm.

Thông qua đợt khảo sát này, các đoàn kiểm tra liên ngành đã nắm bắt thực trạng và khó khăn trong quá trình phối hợp giữa các cấp chính quyền và các cấp Hội LHPN trong hoạt động quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ trẻ em, ghi nhận những ý kiến đề xuất của các Bộ/ngành, tỉnh/thành làm cơ sở kiến nghị Chính phủ bổ sung sửa đổi và Hướng dẫn thực hiện Nghị định đối với các cấp, các ngành.

 

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video