Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Phụ nữ cả nước chung tay phòng chống dịch Covid

22/07/2021
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp và căng thẳng của dịch bệnh Covid-19, nhằm hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các tỉnh/thành đang có dịch lan rộng vượt qua khó khăn, thách thức, ngày 20/7/2021, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1097/KH-ĐCT về "Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Phụ nữ cả nước chung tay phòng chống dịch Covid"
Cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Quảng Nam chuyển hàng hỗ trợ về điểm tập kết để gửi đi TP Hồ Chí Minh

Nội dung Kế hoạch:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh, vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19; có các hình thức ủng hộ, chia sẻ giúp đỡ kịp thời hội viên, phụ nữ, nhân dân các tỉnh/thành đang gặp khó khăn vượt qua dịch bệnh.

- Phấn đấu mỗi cơ sở Hội, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có ít nhất một hình thức hỗ trợ, chia sẻ, động viên về vật chất, tinh thần dành cho hội viên, phụ nữ và nhân dân các tỉnh đang bị dịch Covid.

2. Yêu cầu

Các hoạt động hỗ trợ của các cấp Hội phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội, đảm bảo thiết thực, điều tiết phù hợp, đúng nhu cầu, điều kiện của địa phương đang giãn cách;

Các nguồn đóng góp phải công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, có hiệu quả. Tuân thủ nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid.  

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO

1. Phát động, kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước bằng các hành động thiết thực chung tay hỗ trợ, chia sẻ với các tỉnh/thành đang có dịch

Phát huy truyền thống tương thân tương ái; vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng, có các hoạt động quyên góp, ủng hộ, động viên, chia sẻ phụ nữ các tỉnh/thành bằng các hình thức phù hợp, lan tỏa tinh thần “Yêu thương và chia sẻ”. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông để nắm bắt chia sẻ thông tin, tổng hợp, liên kết các hỗ trợ để điều tiết phù hợp, hiệu quả (trước mắt, phát động phong trào Phụ nữ cả nước vì miền Nam ruột thịt).

Các cấp Hội tiếp tục huy động, vận động nguồn lực theo tinh thần kêu gọi của Đoàn Chủ tịch TW Hội (Công văn số 5694/ĐCT-GĐXH ngày 17/5/2021 về huy động ủng hộ phòng chống Covid và ủng hộ xây dựng quỹ vắc xin). Từng cấp Hội tăng cường kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp, người có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội, các tổ chức tôn giáo, các nhà tu hành, nữ chức sắc, các nhóm thiện nguyện trong xã hội… để đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ, chia sẻ.

2. Phát huy vai trò tham gia công tác hậu cần trong công tác phòng chống dịch ở địa phương. Tập trung quan tâm chăm lo, hỗ trợ, động viên các gia đình có người tham gia tuyến đầu

 Huy động cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động hậu cần tại chỗ phòng chống dịch ở địa phương (nấu cơm, cung ứng thực phẩm, hỗ trợ công tác chăm lo đảm bảo hậu cần phục vụ lực lượng tuyến đầu...).

Quan tâm động viên bằng tất cả điều kiện tốt nhất mà tổ chức Hội có thể hỗ trợ đối với các gia đình có người tham gia công tác ở tuyến đầu chống dịch (giúp công chăm sóc cha mẹ già, chăm sóc con nhỏ/hỗ trợ học bổng; hỗ trợ việc nhà, huy động chị em tham gia công việc mùa vụ giúp gia đình, hỗ trợ sinh kế, động viên tinh thần, tặng quà...)

3. Đẩy mạnh hỗ trợ kết nối thu gom, tiêu thụ nông sản, thực phẩm “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”. Liên kết các tỉnh nắm bắt thông tin, chủ động liên hệ, kết nối với doanh nghiệp và Hội LHPN các tỉnh/thành để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giúp hội viên phụ nữ. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của địa phương thực hiện tốt các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và các sản phẩm nông sản, thực phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

4. Thực hiện các hoạt động kết nghĩa và nhận kết nghĩa giúp đỡ trực tiếp giữa Hội LHPN các tỉnh chưa bị ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp, tổ chức thành viên của Hội với Hội LHPN các tỉnh đang gánh chịu tác động nặng nề của đại dịch.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Đợt cao điểm tổ chức từ ngày 20/7 – 30/9/2021; sau đó tiếp tục triển khai đến hết tháng 12/2021;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương

1.1. Ban Gia đình- Xã hội:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch chỉ đạo.

- Tiếp tục vận động, tổng hợp kết quả, tiếp nhận ủng hộ, xây dựng kế hoạch phân bổ cho phụ nữ và nhân dân các tỉnh khó khăn từ nguồn kinh phí vận động của Trung ương. Phối hợp với VNPOST kết nối tới Hội LHPN các tỉnh/thành vận chuyển hàng hoá hỗ trợ đến với đồng bào các tỉnh vùng dịch.

- Tiếp nhận đề nghị kết nghĩa và kết nối kết nghĩa; Tổng hợp nhu cầu, ủng hộ và cần ủng hộ từ Hội LHPN các tỉnh để tham mưu cho TTĐCT điều tiết.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng. Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

1.2. Ban Công tác phía Nam: Đầu mối nắm thông tin các ban, đơn vị, Hội LHPN các tỉnh/thành phía Nam gửi báo cáo về TTĐCT Trung ương Hội thông qua Văn phòng.

1.3. Các ban, đơn vị TW Hội: Chịu trách nhiệm vận động sự tham gia ủng hộ của các Bộ, ngành, các Tập đoàn, doanh nghiệp, tổng công ty, mạnh thường quân, các đối tác của Hội do đơn vị đầu mối được TTĐCT phân công phụ trách. Chủ trì hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trong hệ thống Hội, giữa các tỉnh/thành Hội. Tập trung các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ các tỉnh vùng dịch phát triển kinh tế trong bối cảnh trong và sau dịch (Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế). Tuyên truyền nội dung phát động phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên Báo phụ nữ Việt Nam, Tờ thông tin và Website của Hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng (Ban Tuyên giáo, Báo phụ nữ Việt Nam, Trang web Hội (Văn phòng).

- Văn phòng Trung ương Hội: Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện phong trào ở Trung ương và các cấp Hội.

1.4. Các tổ chức thành viên (Hội nữ trí thức Việt Nam, Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam), các chị Ủy viên BCHTW Hội ở các bộ, ngành:

Tích cực kết nối huy động, vận động nguồn lực; vận động hội viên của tổ chức mình hưởng ứng hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid, đặc biệt là phong trào Phụ nữ cả nước hướng về miền Nam ruột thịt do Đoàn Chủ tịch TW Hội phát động bằng các hỗ trợ phù hợp nhu cầu của phụ nữ vùng dịch trọng điểm. Tổng hợp các nguồn ủng hộ, thông tin về TW Hội để điều tiết phù hợp.

2. Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị trực thuộc:

- Báo cáo cấp uỷ về chủ trương của TW Hội LHPN Việt Nam và tổ chức phát động trong hệ thống Hội, trong cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

- Phối hợp, vận động các ban/ngành/đoàn thể; doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, mạnh thường quân trên địa bàn hưởng ứng ủng hộ; xây dựng các phương án phân phối hàng hoá đến hội viên, phụ nữ, người dân đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng và phân phối hàng cứu trợ đến các đối tượng khó khăn.

- Cập nhật tình hình vận động, ủng hộ, chi tiết các nguồn hàng hóa với TW Hội để tổng hợp các nguồn hỗ trợ và điều tiết phân bổ phù hợp. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả.

* Đối với các tỉnh/thành đang thực hiện Chỉ thị 16:

- Nắm sát nhu cầu của cán bộ, hội viên, phụ nữ ở từng địa bàn, phản ánh với TW Hội và đơn vị kết nghĩa để có các hoạt động ủng hộ phù hợp với nguyện vọng của địa phương. Tiếp tục phát huy nội lực, vượt qua khó khăn; tuyên truyền, động viên hội viên, phụ nữ hỗ trợ nhau trong đời sống, sản xuất, kinh doanh; tổ chức các nhóm tình nguyện, tổ đổi công… hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nhất là chị em và các gia đình đang bị cách ly trong việc đời sống, sinh hoạt, sản xuất, thu mua nông sản.

- Tích cực tham gia ủng hộ Ban Chỉ đạo, các lực lượng chức năng, điểm cách ly, các cơ sở y tế về nhân lực, vật lực (phục vụ nấu ăn, tiếp phẩm, ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn…) góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch.

- Tiếp nhận, phân loại các hiện vật hỗ trợ, tuyệt đối không để tình trạng thừa, thiếu cục bộ kéo dài, hoặc ứ đọng, không vận chuyển, phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm. kiểm tra về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm trước khi chuyển đến tay người dân.

- Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch theo quy định của Chính Phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp, cộng đồng tham gia các hoạt động hỗ trợ.          

 

Toàn văn Kế hoạch

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video