Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

21/10/2010
(Tài liệu lấy ý kiến ngày 23/10/2010 góp ý vào các văn kiện BCH TW (khoá X) trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Số: 25/HD-ĐCT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
           Hà Nội, ngày 4tháng 10năm 2010

HƯỚNG DẪN

Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

 

Thực hiện Hướng dẫn số 112-HD/BTGTW ngày 10/9/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 390-CV/BDVTW ngày 30/9/2010 của Ban Dân vận Trung ương và Thông tri số 12/TTr-MTTW-BTT ngày 23/9/2010 của Uỷ ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc công bố và lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong cơ quan TW Hội và các cấp Hội, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích, ý nghĩa

- Việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ tại TW Hội LHPN Việt Nam và các cấp Hội vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc góp phần hiến kế xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; góp phần tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới.

- Giúp cho các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo Hội LHPN các cấp xác định được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ; từ đó tham mưu bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong hệ thống Hội và tại TW Hội phải được tiến hành đúng tiến độ, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, công khai, cởi mở và tôn trọng những ý kiến khác nhau; thảo luận đúng các nội dung trọng tâm được hướng dẫn, đặc biệt là những nội dung liên quan tới phụ nữ, gia đình và các vấn đề văn hoá, xã hội.

- Việc đăng nội dung dự thảo văn kiện và các ý kiến đóng góp trên các báo và các ấn phẩm tuyên truyền của Hội LHPN các cấp cần có sự chọn lọc, thận trọng, đảm bảo phát huy được trí tuệ, dân chủ của cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ kết hợp tuyên truyền, khẳng định những thành tựu của đất nước.

II/ NỘI DUNGTHẢO LUẬN GÓP Ý

1. Đóng góp ý kiến cho toàn bộ văn kiện gồm các nội dung lớn sau:

a. Chủ đề Đại hội

Là tiêu đề của Báo cáo Chính trị: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo tiền đề để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”

b. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)

Đánh giá quá trình cách mạng (những thắng lợi vĩ đại, những yếu kém, khó khăn thách thức, những bài học lớn); bối cảnh tình hình quốc tế, xác định thời kỳ quá độ lên CNXH; đặc trưng của CNXH mà nhân dân ta xây dựng và hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, mục tiêu tổng quát phải đạt được khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta; chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế; định hướng về phát triển trên các lĩnh vực; định hướng xây dựng nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

c. Dự thảo Báo cáo Chính trị

- Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010; 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; định hướng tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường XHCN; dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2011- 2015.

- Các định hướng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững, phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

- Các phương hướng phát triển nông- lâm- ngư nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HĐH gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; phát triển các ngành dịch vụ, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; phát triển kinh tế- xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn.

- Các vấn đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển văn hóa; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; phát triển đồng bộ, toàn diện, hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

- Những nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ.

d. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội (2011- 2020)

Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế, thời cơ và thách thức, 5 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và các đột phá chiến lược; 12 định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng; 4 nội dung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược, những giải pháp để tổ chức thực hiện chiến lược (tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp tới quyền bình đẳng nam nữ, cơ chế tạo cơ hội để phụ nữ phát triển...).

2. Tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung liên quan trực tiếp đến phụ nữ, đến hoạt động Hội và địa phương, đơn vị (quan điểm về thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ, định hướng phát triển cán bộ nữ, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc…).

Trong quá trình triển khai thảo luận, góp ý các nội dung trên, cần nói rõ những nội dung đồng tình, những nội dung cần bổ sung, phát triển thêm và đề xuất hướng bổ sung, phát triển.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về thời gian và cách thức tiến hành

a) Thời gian: Việc tổ chức góp ý được tiến hành sau khi công bố dự thảo các văn kiện của BCH TW (khoá X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng (ngày 15/9) đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2010.

b) Cách thức tiến hành: Thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, sinh hoạt hội viên… để tổ chức việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện.

2. Tổ chức thực hiện

1. Trung ương Hội

a) Ban Tuyên giáo đầu mối

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Tham mưu cho Đoàn Chủ tịch TW Hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ lãnh đạo các Ban, đơn vị trong cơ quan TW Hội.

- Theo dõi sinh hoạt chính trị góp ý cho văn kiện Đại hội của các Ban/đơn vị TW Hội, các tỉnh/ thành Hội và các đơn vị trực thuộc. Nắm bắt thông tin về tâm tư, tình cảm của các cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ để kịp thời báo cáo lãnh đạo Hội.

- Tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội của cán bộ, đảng viên, hội viên Hội LHPN các cấp gửi về Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW và Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) Báo Phụ nữ Việt Nam và Website của Hội

- Đăng toàn văn dự thảo các văn kiện Đại hội; có bài giới thiệu quan điểm, nội dung cơ bản trong các dự thảo văn kiện.

- Mở chuyên mục “Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng”; chọn lọc đăng những ý kiến đóng góp có giá trị của các cấp Hội; các nội dung góp ý liên quan trực tiếp đến phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội; thường xuyên có tin, bài phản ánh tình hình đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các cấp Hội.

c) Các ban, đơn vị

Tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp và gửi về Ban Tuyên giáo trước ngày 31/10/2010.

2. Các tỉnh/ thành Hội và các đơn vị trực thuộc

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các tỉnh/thành uỷ, có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến; Tổ chức lấy ý kiến góp ý trong đội ngũ cán bộ Hội.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, hội viên phụ nữ. Tổng hợp ý kiến góp ý vàtình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, hội viên phụ nữ gửi về TW Hội trước ngày 31/10/2010.

Trên đây là Hướng dẫn lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ trong hệ thống các cấp Hội vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đoàn Chủ tịch TW Hội đề nghị lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc TW Hội; Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh / thành phố và các đơn vị trực thuộc căn cứ hướng dẫn để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng TW Đảng;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.;

- TT Đoàn Chủ tịch;

- Các Ban/ đơn vị ;

- Hội LHPN các tỉnh/ thành và các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Ái Nhiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video