Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

07/05/2007
Thực hiện Chỉ thị số 06 CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11 HD/TTVH ngày 6/12/2006 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch số 36/KH-ĐCT ngày 19/4/2007 triển khai Cuộc vận động.

Bản kế hoạch đã hướng dẫn các cấp Hội triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động với các nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm từng cấp hội theo các bước thực hiện với thời gian cụ thể. Mục đích là làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tấm gương tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong hành động, tự giác học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng yêu cầu các cấp Hội nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên tục, sâu rộng và thiết thực trong toàn hệ thống Hội. Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ tự giác thực hiện Cuộc vận động một cách thường xuyên. Các cấp Hội chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; kịp thời biểu dương, học tập và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 

*Toàn văn số 36/KH-ĐCT ngày 19/4/2007 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

 

Trung tâm thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video