Trung ương Hội LHPN Việt Nam góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII

14/10/2015
Ngày 12/10, Đảng đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ cơ quan TW Hội vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XII. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Hương, Bùi Thị Hòa đồng chủ trì Hội nghị.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào: chủ đề Đại hội; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; mục tiêu phát triển đất nước 5 năm (2016- 2020); các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực"; "Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ"; "Phát triển văn hoá, xây dựng con người"; "Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội"; "Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu"; vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Trong đó, những nội dung nội dung liên quan đến gia đình, phụ nữ, trẻ em; vấn đề bình đẳng giới; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu hội nhập… được các đại biểu đặc biệt quan tâm và góp ý sâu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, TW Hội LHPN Việt Nam đã có sự chỉ đạo trong cả hệ thống Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp phụ nữ vào Dự thảo Văn kiện. Đây là sự kiện lớn, là cơ hội để phụ nữ có tiếng nói đồng thời thể hiện trách nhiệm của mình trong việc tham gia đóng góp ý kiến, làm sao để các văn kiện về sự lãnh đạo, chủ trương của Đảng, đường lối phát triển của Việt Nam trong những năm tới có thể hiện vấn đề phát triển phụ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video