Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới

09/07/2008
Điều 16 Nghị định đã quy định rõ trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam tham gia các hoạt động quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Ngày 4/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

Theo đó Bộ LĐ-TB&XH, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Hội LHPN cùng cấp tham gia các hoạt động quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới như sau:

1. Thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định;


2. Nghiên cứu, tiếp thu các phản biện xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới;


3. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới để kịp thời giải quyết;


4. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về giới, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới.

Trung tâm Thông tin

CÁC ĐỀ ÁN

Video