Chi tiết văn bản

Kế hoạch khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ chi hội trưởng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Video