Tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi của ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là nữ

22/01/2021
Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử diễn ra ngày 21/1/2021, Trưởng ban Tổ chức TW đã trình bày Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp. Ảnh minh họa

Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi của người ứng cử là phụ nữ được quy định như sau:

Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách

Ngoài những tiêu chuẩn chung, người ứng cử còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện như trình độ đào tạo đại học trở lên; ứng cử làm đại biểu chuyên trách của các cơ quan Quốc hội thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở và tương đương trở lên…

Riêng về độ tuổi, cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa. Trong đó, nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây.

Với ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021. Trong đó nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trợ lại.

ĐBQH là cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Kết luận của Bộ Chính trị (Công văn số 12278-CV/VPTW về cán bộ nữ nghỉ hưu ở tuổi 60); và Nghị định của Chính phủ (Nghị định 53/2015/NĐ-CP về bổ sung đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ nữ) được tính tuổi công tác như nam, người ứng cử lần đâu sinh từ tháng 1/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại.

Cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi bỏ phiếu bầu đại biểu QH và HĐND các cấp

Về tiêu chuẩn và điều kiện của đại biểu HĐND chuyên trách

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách ở các cấp phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có trình độ đào tạo đại học trở lên (với cấp tỉnh và cấp huyện).

- Về độ tuổi, cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 2 nhiệm kỳ HĐND trở lên hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ, nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trợ lại đây. Nhân sự tái cử phải còn đủ tuổi cong tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính từ tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại và sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi theo quy định.

Bên cạnh đó, văn bản Hướng dẫn này nêu rõ việc bố trí trưởng đoàn, phó trưởng đoàn ĐBQH và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp và vấn đề phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

* Toàn văn Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TƯ về Công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

- Người ứng cử ĐBQH phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; Người ứng cử đại biểu HĐND phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể như: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Hiến pháp. Có phẩm chất đạo đức tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ văn hóa, chuyên môn; liên hệ chặc chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân…

- Người ứng cử ĐBQH và HĐND đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ…

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả