Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

15/04/2024
UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.
Kế hoạch đưa ra nhằm tạo việc làm cho lao động nữ và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Theo đó, đối tượng tham gia đề án là HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (chủ tịch, thành viên HĐQT HTX; giám đốc, tổng giám đốc, thành viên ban kiểm soát). Trong đó, ưu tiên các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ chế biến, phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa; nữ tham gia quản lý, điều hành của HTX; thành viên, người lao động trong HTX, tổ hợp tác (THT). Các hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX, ưu tiên phụ nữ ở các vùng khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo…

Thời gian thực hiện chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2023 - 2025; giai đoạn 2 từ năm 2025 - 2030.

Để triển khai đề án có hiệu quả, giai đoạn 2023 - 2025, thành phố tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 4 HTX, 4 THT do các cấp hội phụ nữ hỗ trợ thành lập và có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; giai đoạn 2026 - 2030 sẽ phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 1 HTX, 2 THT có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ số, sản xuất kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Báo Thừa Thiên Huế online

Video