Làm chủ 160 đề tài cấp Nhà nước

31/01/2008
Hơn 50 năm đào tạo và trưởng thành, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đóng góp cho đất nước nguồn nhân lực nữ KHKT có chất lượng cao.

Hiện nay Trường có 753 nữ cán bộ giảng dạy, chiếm 37,4% tổng số cán bộ giảng dạy toàn trường; 207 đảng viên nữ, chiếm 28%; 4 nữ giáo sư, chiếm 9%; 28 nữ phó giáo sư, chiếm 18%; 91 nữ tiến sỹ, chiếm 19%; 231 nữ thạc sỹ, chiếm 39%. Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chị em đã đạt được con số đáng kể: chỉ trong 5 năm (2002-2006), số đề tài do các chị chủ trì đã được nghiệm thu với kết quả tốt: 32 đề tài cấp Nhà nước, 78 đề tài cấp Bộ, 16 đề tài cấp thành phố, 144 đề tài cấp trường, 1.384 số bài báo đăng tải trên các tạp chí, 11 giải pháp hữu ích. Hiện số đề tài do nữ làm chủ nhiệm là: 160 đề tài cấp Nhà nước, 220 đề tài cấp Bộ, 250 đề tài cấp trường.

Đỗ Khánh Hoà (Trung tâm Thông tin)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video