• Phụ nữ Việt Nam tích cực góp phần cùng toàn dân tham gia ổn định sản xuất, phòng chống lạm phát

  Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-ĐCT ngày 29/4/2010 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2010 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 18), Ban Tuyên giáo TW Hội xây dựng tài liệu sinh hoạt hội viên Quý III/2010 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam tích cực góp phần cùng toàn dân tham gia ổn định sản xuất, phòng chống lạm phát”.
 • Tài liệu sinh hoạt Hội viên quý 2/2010

  Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II gắn với sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đánh giá giữa nhiệm kì việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn Quốc lần thứ X, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng Tài liệu sinh hoạt hội viên với chủ đề: Hội LHPN Việt Nam với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

  Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X về xây dựng người phụ nữ Việt Nam “Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”;
  Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế;
  TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng nội dung cụ thể của các tiêu chí Người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước như sau:

 • Tài liệu sinh hoạt hội viên Quý I/2010

  Phụ nữ Việt Nam tự hào, biết ơn và nguyện mãi mãi đi theo Đảng

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video