• Phụ nữ Việt Nam tích cực góp phần cùng toàn dân tham gia ổn định sản xuất, phòng chống lạm phát

  Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-ĐCT ngày 29/4/2010 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2010 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 18), Ban Tuyên giáo TW Hội xây dựng tài liệu sinh hoạt hội viên Quý III/2010 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam tích cực góp phần cùng toàn dân tham gia ổn định sản xuất, phòng chống lạm phát”.
 • Tài liệu sinh hoạt Hội viên quý 2/2010

  Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II gắn với sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đánh giá giữa nhiệm kì việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn Quốc lần thứ X, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng Tài liệu sinh hoạt hội viên với chủ đề: Hội LHPN Việt Nam với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

  Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X về xây dựng người phụ nữ Việt Nam “Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”;
  Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế;
  TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng nội dung cụ thể của các tiêu chí Người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước như sau:

 • Tài liệu sinh hoạt hội viên Quý I/2010

  Phụ nữ Việt Nam tự hào, biết ơn và nguyện mãi mãi đi theo Đảng
 • Nội dung tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

  Khái niệm về tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

  1.1. Tư vấn pháp luật.

  1.1.1. Khái niệm: Tư vấn pháp luật là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn ứng xử đúng pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp công dân, tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Tư vấn pháp luật là một trong các hình thức trợ giúp pháp lý.
 • Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

  (Quy định của pháp luật)
 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

  Trong thực hiện các nhiệm vụ của mình, Hội LHPN Việt Nam có nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật.
 • Tài liệu sinh hoạt hội viên

  Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề Cuộc vận động năm 2009 là Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu đối với hội viên phụ nữ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng Tài liệu sinh hoạt hội viên với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm với phụ nữ, gia đình và đất nước” dưới dạng hỏi- đáp và thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, cá nhân.

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video