Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai kế hoạch hành động Vì bình đẳng giới giai đoạn 2010 – 2015

02/05/2011
Sáng ngày 28/4/2011, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động Vì bình đẳng giới giai đoạn 2010 – 2015.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh; các đồng chí thường trực và thành viên VSTBPN tỉnh.

Giai đoạn 2005- 2010, với sự tham mưu, chỉ đạo tích cực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, các ngành, các cấp đã tích cực triển khai, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan. Các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người phụ nữ không ngừng được cải thiện. Bình quân hàng năm, Hà Nam đã tạo cho 50% lao động nữ trong tổng số lao động có việc làm mới và việc làm thêm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống 7%. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ các bà mẹ sinh con tại cơ sở y tế, tỷ lệ phụ nữ có thai được tiếp cận thông tin về giáo dục, tư vấn sức khoẻ sinh sản đều đạt 100%. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các phòng, ban cấp tỉnh và tương đương ngày càng tăng lên, chiếm 20%, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt chiếm 7,7%.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác triển khai kế hoạch hành động như: sự phối hợp của các ngành thành viên còn chưa chặt chẽ; chất lượng hoạt động của hệ thống Ban VSTB phụ nữ các cấp chưa đi vào chiều sâu; nguồn lực để tổ chức các hoạt động ở cơ sở còn hạn chế....

Trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh, Hội nghị đã triển khai kế hoạch hoạt động của Ban năm 2011; thực hiện kiện toàn ban VSTB phụ nữ tỉnh; triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch hành động Vì bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015.

Hội nghị cũng đã công bố và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trưởng Ban VSTB phụ nữ tỉnh, 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, 13 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Nam giai đoạn 2005- 2010.

Minh Tâm
Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video