Hà Tây phê duyệt Đề án khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phụ nữ bị bạo lực gia đình

27/06/2008
Ngày 27/5/2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-UBND phê duyệt Đề án khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phụ nữ bị bạo lực gia đình; xây dựng các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giai đoạn 2008 - 2010 và những năm tiếp theo.

Theo đó, trong số 29.506 phụ nữ được khảo sát: có 18.037 phụ nữ đơn thân, đồng thời là những người tật nguyền và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả về vật chất, tinh thần, sức khoẻ và 69% trong số đó thuộc đối tượng đơn thân từ 40 tuổi trở lên, sức khoẻ yếu, hoàn cảnh khó khăn nên ít có cơ hội kết hôn; có tới 93,4% có mức thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo và trên 53% có mức sống đặc biệt khó khăn, 18% không có thu nhập; có 776 phụ nữ bị bạo lực với nhiều hình thức khác nhau (chiếm 42%) trong đó có tới 526 vụ bị đánh đập.

Cũng tại Quyết định này đã phê duyệt phương hướng các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giai đoạn 2008 - 2010 và những năm tiếp theo với mục tiêu nhằm hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn và phấn đấu hàng năm giảm từ 20% tỷ lệ hộ nghèo, 100% phụ nữ đơn thân được giúp đỡ học tập bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giảm 15% số phụ nữ bị bạo lực trong gia đình... nhằm từng bước cải thiện đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho mọi tầng lớp phụ nữ.

Theo Hatay online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video