Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Bồi dưỡng nhận thức mới về chủ nghĩa Mác - Lênin cho cán bộ Hội cơ sở

27/11/2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức mới về chủ nghĩa Mác - Lê nin và nghiệp vụ cho 79 cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 189 chi hội trưởng phụ nữ tại 03 huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn.
Lớp bồi dưỡng nhận thức mới về chủ nghĩa Mác - Lê nin và nghiệp vụ cho 79 cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở

Tham gia khoá học, các học viên được nghiên cứu những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phụ nữ; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Bình đẳng giới và kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ nữ, cán bộ Hội; Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phương pháp viết tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; Vai trò của các cấp Hội trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế; Công tác xây dựng tổ chức Hội và quản lý hội viên; Hướng dẫn hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp; một số vấn đề về quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; Một số kỹ năng truyền thông, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH; Nhiệm vụ và phương pháp làm việc của chi hội trưởng, điều hành sinh hoạt tại chi hội…

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho chi hội trưởng phụ nữ

Trong quá trình tham gia tập huấn, các học viên có điều kiện trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động động Hội tại cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các đã cấp đề ra.

Bích Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video