Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam khoá IX

08/01/2007
Thông qua toàn bộ văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và các nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội;

đánh giá công tác kiểm tra của Hội LHPN Việt Nam 5 năm, nhiệm kỳ 2002-2007; bàn về công tác khen thưởng đối với Uỷ viên Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam khoá IX là những nội dung chính tại Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam (khoá IX) trong 2 ngày 8,9/2007 tại Trung tâm Phụ nữ & Phát triển.
 

Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia VSTBCPNVN khai mạc Hội nghị. Sau khi nghe các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày các Báo cáo: Đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội phụ nữ 3 cấp nhiệm kỳ 2001-2006; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) của Đại hội đại biểu phụ nữ các tỉnh/thành, đơn vị; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành T.W Hội LHPN Việt Nam khoá IX, các đại biểu đã chia nhóm thảo luận tại tổ về Dự thảo Văn kiện Đại hội.

 

Ngày 9/1, Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến vào Đề án nhân sự BCH T.W Hội LHPN Việt Nam khoá X; đánh giá 1 năm thực hiện vốn uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video