Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012

15/12/2012
 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2007 - 2012,

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Năm năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Tiếp tục đường lối đổi mới, đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới dần được hoàn thiện; nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của phụ nữ có chuyển biến tích cực.

Tuy vậy, còn nhiều nhiều khó khăn, thách thức tác động đến đời sống của các tầng lớp phụ nữ. Khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... diễn ra phức tạp, khó lường. Trong nước, kinh tế phát triển chưa bền vững, phân hóa giàu nghèo tăng; nạn tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống, bạo lực gia đình… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; phân biệt đối xử với phụ nữ còn tồn tại dưới nhiều hình thức.

Trong điều kiện đó, các tầng lớp phụ nữ và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2007 - 2012), thiết thực góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2007 - 2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2007 - 2012

I.ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO PHỤ NỮ

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2007 - 2012

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM


Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Trên cơ sở nghiên cứu dự báo về thuận lợi, khó khăn; nghiên cứu vận dụng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của Đảng, Nhà nước có liên quan trực tiếp tới công tác phụ nữ và bình đẳng giới; căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X nhu cầu của hội viên, phụ nữ;Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được xác định như sau:

I. MỤC TIÊU

Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

  1. 80% trở lên phụ nữ được Hội tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
  2. 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.
  3. Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.000 mái ấm tình thương; vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng.
  4. Hàng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề.
  5. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất được ít nhất 05 chính sách về các lĩnh vực hỗ trợ gia đình, hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, lao động nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ và cán bộ nữ.
  6. Hàng năm, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh/thành giám sát được ít nhất 02 chính sách; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận/huyện, 80% cơ sở Hội giám sát ít nhất 01 chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.
  7. 100% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh đạt chuẩn chức danh theo quy định; 90% trở lên cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.
  8. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt ít nhất 75% trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

II. KHÂU ĐỘT PHÁ

1.Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữphát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững.

2.Xây dựng được cơ chế qui định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ.

3.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

IV. PHONG TRÀO THI ĐUA

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Duy trì, nâng cao chất lượng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalevxkaia; xây dựng và phát triển Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ. Tổ chức “Ngày phụ nữ sáng tạo” ở cấp Trung ương, tỉnh/thành và “Ngày hội gia đình hạnh phúc” ở các cấp Hội.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

VI. CÁC GIẢI PHÁP LỚN

     
      V
ới tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo -Hội nhập - Phát triển, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI kêu gọi các tầng lớp phụ nữ trong cả nước tích cực thi đua yêu nước, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video