Phụ nữ Công an: Năng động, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc

06/04/2006
Năm 2005 là năm phụ nữ Bộ Công an thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành và của Hội LHPN Việt Nam. 100% Hội phụ nữ cơ sở đã ký kết thực hiện từng chỉ tiêu của phong trào thi đua và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phong trào ở từng cấp Hội.

Các hình thức hoạt động của Hội làm cho phong trào thi đua vừa có hiệu quả nâng cao sức chiến đấu vừa tạo điều kiện cho hội viên được tham gia các hoạt động phong trào, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội.

Năm 2005, 100% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 80% chị em đạt
Chiến sĩ tiên tiến, chị em đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều chị em đã được các cấp lãnh đạo tặng bằng khen, biểu dương trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.


Bộ Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng - CAND đã khen thưởng 77 tập thể hội và 87 cá nhân phụ nữ xuất sắc thuộc CA các đơn vị, địa phương...

Đã có 16 chị tham gia nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ, thạc sĩ, 121 chị được giới thiệu quy hoạch lãnh đạo chỉ huy, 1 chị được đề bạt giữ chức vụ phó cục trưởng, 26 chị được đề bạt giữ chức vụ trưởng, phó ban và tương đương.

Trong những năm tiếp theo, Ban công tác phụ nữ CAND tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình theo bốn chuẩn mực: “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và công tác đối ngoại với nhân dân...

M.L

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video