Quảng Trị: Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cơ sở (nhiệm kỳ 2021 – 2026) – Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh

21/10/2021
Đến nay, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, cơ sở trên toàn tỉnh cơ bản hoàn thành và diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ và chất lượng. Trước thềm Đại hội, Hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thi đua, đợt sinh hoạt, diễn đàn tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội các cấp, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ.
Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cửa Việt tặng bức trướng cho Hội LHPN thị trấn Cửa Việt

BTV Hội LHPN tỉnh đã quan tâm tham mưu công tác chỉ đạo Đại hội cấp huyện, cơ sở từ rất sớm, bám sát chủ trương, các chỉ thị, kế hoạch về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) của cấp ủy đảng, hội cấp trên. Xây dựng kế hoạch chọn điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, tiến hành tập huấn về Đại hội cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, cấp huyện. Thành lập các tổ chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội, phân công cán bộ hướng dẫn, theo dõi, phụ trách địa bàn đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền hỗ trợ kinh phí để tổ chức Đại hội đảm bảo về nội dung và thời gian quy định.

Lựa chọn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là đơn vị chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của cấp cơ sở, với nhiều điểm mới, tổ chức đại hội đảm bảo an toàn, phù hợp, thành công tốt đẹp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Trên cơ sở các văn bản lưu ý rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội phụ nữ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội ở từng cấp trước khi tổ chức Đại hội diện rộng trong phạm vi địa phương, đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ trao tặng bức trướng tại Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2021-2026

 

Toàn tỉnh có 125/125 xã, phường, thị trấn và 21/21 đơn vị cơ sở Công an tỉnh đã hoàn thành đại hội phụ nữ; bầu 1.321 UV Ban Chấp hành; 131 UV Ban Thường vụ; 125 Chủ tịch và 125 Phó chủ tịch; bầu 1.252 đại biểu chính thức và 130 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên đảm bảo số lượng và thành phần cơ cấu. Đại hội được chuẩn bị chu đáo từ công tác nhân sự đến nội dung, tuyên truyền với sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực, chất lượng, hiệu quả từ cán bộ, hội viên, phụ nữ vào văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp.

Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ. Các cấp Hội cũng đề ra được nhiều công trình, phần việc trong nhiệm kỳ mới, gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt trong xây dựng vun đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phát huy vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở cũng là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện.

Sau Đại hội cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo điểm đơn vị cấp huyện tại Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Cam Lộ. Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, thành công tốt đẹp. Sau Đại hội điểm cấp huyện, đã có một buổi họp rút kinh nghiệm trước khi triển khai Đại hội ra diện rộng. Hiện nay, các huyện, thị, thành phố và Hội phụ nữ lực lượng vũ trang đã tổ chức thành công Đại hội, bầu 205 ủy viên BCH, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, theo hướng tinh gọn hiệu quả; độ tuổi trẻ hóa. Trong xây dựng mục tiêu, phương hướng, phong trào thi đua, khâu đột phá, các huyện đã gắn định hướng lớn của tỉnh, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, có nhiều điểm mới.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2021 -2026

 

Trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đại hội cấp huyện và cơ sở được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm, an toàn song vẫn đảm bảo yêu cầu về quy trình và chất lượng.

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã tập trung trí tuệ tập thể, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều nội dung quan trọng, dựa trên cơ sở định hướng của Hội cấp trên, bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực tiễn tiềm năng, thế mạnh của địa phương để lựa chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ mới mang tính thực tiễn cao. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ Ban chấp hành đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển, trẻ hóa và được nâng cao trình độ. Những kết quả tốt đẹp từ đại hội phụ nữ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp tỉnh trong thời gian tới.

                                                                                                             

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video