Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Tổ chức điểm tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết

20/09/2022
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức làm điểm tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI đến hội viên, phụ nữ tại 100% chi hội trên địa bàn thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.
TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến tại Hội nghị phát biểu rút kinh nghiệm đơn vị làm điểm tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

Tỷ lệ hội viên, phụ nữ tham gia học tập Nghị quyết đạt 96,5% tổng số hội viên được triệu tập. Ngay sau đó, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm đơn vị làm điểm, làm cơ sở để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền, triển khai học tập Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Hội giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết, của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong hệ thống Hội, sự đồng thuận cao trong thực hiện Nghị quyết; góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào phụ  nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban TG-CSLP, Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Tuyết Trinh tuyên truyền, triển khai học tập Nghị quyết tại tổ dân phố Vàng – thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

Trên cơ sở rút kinh nghiệm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các huyện/thành Hội, đơn vị, các cơ sở Hội còn lại trên địa bàn huyện Việt Yên tập trung tuyên truyền, quán triệt với nhiều hình thức phù hợp để tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến 95% trở lên hội viên, 30% trở lên phụ nữ; đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch toàn khóa theo tinh thần Nghị quyết nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ban Tc Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video