Quảng Trị: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

18/11/2021
Bằng những hoạt động có chiều sâu từ cơ sở, những năm qua Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã đóng góp vai trò quan trọng và tích cực trên mọi lĩnh vực hoạt động của địa phương. Phát huy những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ tới Hội LHPN các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà tặng quà cho phụ nữ nghèo (Ảnh: Thanh Thúy)

Với nội dung trọng tâm hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 là thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và triển khai hai khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội” và “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”, các cấp hội quyết tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức hội trong hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”.

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên bằng việc lựa chọn nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với các nhóm phụ nữ, đặc biệt quan tâm nhóm phụ nữ vùng sâu, vùng xa, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, phụ nữ nông thôn đi làm ăn xa… Đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên cũng như tuyên truyền mọi mặt kiến thức phù hợp với đối tượng từng vùng, miền theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội” để xây dựng nội dung hoạt động phù hợp, đáp ứng nhu cầu, sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp... từ đó, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tự nguyện tham gia tổ chức hội.

Củng cố các mô hình chi hội, tổ phụ nữ theo địa bàn dân cư, chú trọng chất lượng sinh hoạt hội viên, phát huy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ hội cơ sở, đặc biệt là các chi hội, tổ phụ nữ các xã sau sáp nhập, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có sinh hoạt tôn giáo. Triển khai kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”. Cán bộ hội chuyên trách các cấp thực hiện “3 cùng” với chi hội, tổ phụ nữ (cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo).

Để nâng cao nhận thức, kiến thức, hội viên các cấp hội phụ nữ sẽ thực hiện đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống hội phụ nữ các cấp. Thực hiện công tác thông tin báo cáo, quản lý, theo dõi cán bộ hội, cán bộ nữ, hội viên bằng phần mềm công nghệ thông tin; từng bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong điều hành hoạt động hội. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội theo hướng “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ”. Xây dựng quy chế quy định rõ chế độ làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ hội các cấp.

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan chuyên trách hội LHPN các cấp phù hợp với tình hình thực tế gắn với công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ hội theo vị trí việc làm. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội thực hiện bố trí, phân công công việc hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ theo hướng ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có kinh nghiệm và trưởng thành qua thực tiễn. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề cho cán bộ hội; xây dựng người cán bộ hội chuyên trách đạt chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị, gương mẫu, trách nhiệm, tận tâm với phong trào, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu, đề xuất quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng; từ phong trào phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Chủ động đăng ký đề xuất nghiên cứu các đề tài khoa học nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội. Nhân rộng các mô hình có hiệu quả của đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối cung - cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” đã được nghiệm thu. Tập trung nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, hội thảo đánh giá các mô hình hoạt động thực tiễn, các cách thức chỉ đạo, cách làm hay, cách làm sáng tạo... để bổ sung, phát triển, hoàn thiện các vấn đề lý luận, làm căn cứ khoa học để xây dựng chiến lược hoạt động hội phù hợp với tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành; tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực, kết nối các tổ chức, cá nhân, tổ chức hoạt động thiện nguyện, doanh nghiệp xã hội trong hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đồng hành với phụ nữ biên cương; khai thác nguồn viện trợ quốc tế để tổ chức hiệu quả các hoạt động thực hiện bình đẳng giới.

Báo Quảng Trị Điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video