Tặng bằng khen cho 5 đơn vị có thành tích

27/03/2009
Theo báo cáo của Ban VSTBPN tỉnh Hà Tĩnh, năm 2008, Ban VSTBPN các cấp đã chỉ đạo thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đặc biệt đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm gíàu chính đáng. Quyền bình đẳng của phụ nữ được phát huy rõ nét. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng tăng và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động… Song vẫn còn nhiều phụ nữ gặp khó khăn, vất vả. Tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác quản lý còn thấp và chưa đồng đều ở các ngành, các cấp…

Để góp phần khắc phục hạn chế năm 2008, năm nay, Ban VSTBPN Hà Tĩnh đã đề ra nhiệm vụ rà soát lại chương trình hành động, trước mắt có giải pháp chăm lo, nâng cao đời sống cho chị em, tập trung các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế; có các giải pháp tích cực nhằm đảm bảo quyền bình đẳng cho phụ nữ, tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, Ban VSTBPN các cấp sẽ ban hành quy chế, chương trình hành động cụ thể và tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động…

Trương Thị Lượng
Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video