Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân ở địa phương

29/01/2021
Câu hỏi: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?

Trả lời:

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung 2019, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân tại địa phương có vị trí, vai trò như sau:

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video