Các cấp độ rủi ro áp thấp nhiệt đới, bão

10/06/2021
Theo Phụ lục XII Bảng 2 – Quyết định 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, cấp độ rủi ro áp thấp nhiệt đới, bão được thể hiện theo 5 mức độ như sau theo từng khu vực.

Toàn văn Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video