Giới thiệu những nội dung chính trong Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người khó khăn do đại dịch Covid-19

27/08/2021
Trên cơ sở Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chinh sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quyết định gồm có 11 chương, 46 điều, trong đó liên quan đến vấn đề bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chương I quy định việc giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể:

- Đối tượng hỗ trợ bao gồm người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.

- Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; và thời gian áp dụng mức đóng vào Quỹ12 tháng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Việc đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại điều 3 của Quyết định như sau: (1) Việc đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. (2) Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định này được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định việc: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Chương II); Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (Chương III); Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Chương IV); Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc (Chương V); Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chương VI); Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế (Chương VII); Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch (Chương VIII); Hỗ trợ kinh doanh (Chương IX); Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (Chương X).

Toàn văn Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Ban CSLP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video